top of page

KÄLLOR & ARTIKLAR

Ta del av forskningen bakom...

Här kan du läsa vidare om forskningen bakom crash-coursen. Du hittar ett urval av vetenskapliga publikationer och artiklar som kan vara till stöd i ditt arbete. Länkar och nedladdning hittar du när du klickar på bilden.

Ledarartikel.png

Science in support of systematic leadership towards sustainability  - Broman et al, 2017

Ledarartikeln för samlingsvolymen om strategisk hållbar utveckling i Journal of Cleaner Production förklarar behovet av en förenande metodik för strategisk hållbar utveckling, det som crash-coursen handlar om. Här presenteras även innehållet och relationen mellan artiklarna i volymen [Artikel 1 enligt bilderbokens sida1]

 

Förklarar:

- Behovet av förklarande och förenande helhetsmetodik

- Innehållet i samlingsvolymen i JCP

3.png

A framework for strategic sustainable development - Broman, 2017 

Sammanställer 30 års forskning  kring metodiken för strategisk hållbar utveckling. 

[Artikel 3 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Vetenskapliga underlaget till metodiken.

- Hur man rent konkret använder metodiken

- Hur metodiken ökar värdet av alla verktyg

- Arbetsprocessen för strategisk hållbar utveckling  

Prisoner's Dilemma.png

Prisoner's dilemma misleads business and policy making - Robèrt & Broman, 2017

Artikeln förklarar mer i detalj hur man kan förstå den ekonomiska egennyttan av strategisk hållbar utveckling. Den vanliga berättelsen om ”fångens dilemma”, är direkt missvisande för organisationer men vägleder ändå mycket av politiken kring hållbar utveckling, Detta är farligt i ett hållbarhetsperspektiv, inte minst ekonomiskt. [Artikel 2 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Fenomenet "Tragedy of the commons"

- Spelteoretiska begreppet fångens dilemma

- Strategiska och politiska värdet av hållbar utveckling

PlanetaryBoundaries.png

Planetary boundaries

- Rockström et al, 2009 

Beskriver Planetära gränser för viktiga belastningar av planetens ekologiska system. Artikeln beskriver hur vi nu är i en ny geologisk epok där människan är den främsta påverkansfaktorn på planeten - Antropocen. 

 

Förklarar:

- Antropocen

- De planetära gränserna

- Resiliens och "tipping points" för gränserna

MIssimerDiss.png

Social Sustainability within the framework for strategic sustainable development

- Missimer, 2015

Avhandling om det sociala systemet, och hur ramvillkoren för social hållbarhet utvecklades. För en snabb beskrivning läs sidor 39 till 46. [Länkad till artikeln - öppet tillgänglig]

Förklarar:

- Beskriver utmaningen med sociala aspekten

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

4.png

A strategic approach to social sustainability: Part 1 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten från olika perspektiv utifrån en genomgång av litteraturen. Den uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 4 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Beskriver kraven för resilienta sociala system

- Det sociala systemet från olika perspektiv

- Beskriver logiken bakom principerna för social hållbarhet

PBA-FSSD.png

Analyzing the concept of planetary boundaries from a strategic sustainability perspective

- Robèrt et al, 2013 

Beskriver kopplingen mellan planetära gränsmodellen (PBA) och metodiken för strategisk hållbar utveckling.

 

Förklarar:

- Planetära gränserna som symptom av brott mot ramvillkoren

- Strategisk planering måste ske mot de grundläggande felen, inte symptomen.

- Hur Planetära gränserna kan användas i strategisk planering för hållbarhet

6.png

A strategic approach to sustainable transport system development - Part 1: 

- Robèrt et al, 2016

Beskriver hur metodiken för strategisk hållbar utveckling används för tvärsektoriell samverkan i värdekedjor, kommuner och regioner. [Artikel 6 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Hur metodiken gör oss intelligentare och effektivare tillsammans 

- Hur ABCD tänkandet kan ge mer detaljer om en attraktiv framtid, och hjälpa oss förstå betydelsen av planetytor bättre; spatial planering.

Journal Picture-Straight.png

A strategic approach to social sustainability: Part 2 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten. Artikeln visar på hur en förenande definition för social hållbarhet är möjlig och användbar för att kunna få en ökad förståelse för dessa frågor.  Uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 5 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver, mot bakgrunden av genomgången, logiken bakom principerna för social hållbarhet

Rothstein&Uslaner2005.png

All for all - Equality, Corruption and Social Trust

- Rothstein & Uslaner, 2005 

Beskriver begreppet socialt kapital och kopplingen till tillit samt universella, opartiska systems roll i att bygga detta kapital. Den beskriver även de positiva effekterna av högt socialt kapital.

 

Förklarar:

- Socialt kapital, tillit & opartiskhet

- Dynamikerna som bygger socialt kapital

- Kopplingen mellan opartiskhet och tillit

Knack&Keefer,1997.png

Does social capital have an economic payoff?*  - Knack & Keefer, 1997 

Beskriver de positiva effekter av tillit som leder till att aktörer i länder och andra hög-tillitsmiljöer spenderar mindre tid och resurser till att behöva skydda sig själva mot negativa utfall av samarbete och kan ha positiv effekt på innovationssystemet.

Förklarar:

- Internationell empirisk studie över resultaten av hög tillit

- Ekonomiska effekter av högre socialt kapital

NMR-tillit-guld.png

Tillit - Det nordiska guldet

- Nordiska ministerrådet Analys, 2017 

En rapport som beskriver hypoteser om uppkomsten av de höga tillitsnivåer som återfinns i norden och den effekt det haft på de nordiska samhällena. Rapporten ger en pedagogisk genomgång av teorin bakom tillit. 

Förklarar:

- Konceptet tillit och dess dynamiker

- Tillit utifrån en nordisk kontext

- Hypoteser kring hur tilliten vuxit i norden.

bottom of page