top of page

KÄLLOR & ARTIKLAR

Ta del av forskningen bakom...

Här kan du läsa vidare om forskningen bakom materialet på denna sida. Du hittar ett urval av vetenskapliga publikationer och artiklar som kan vara till stöd i ditt arbete och påbyggnaden av kunskaperna. Länkar eller nedladning hittar du när du klickar på bilden. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss

Ledarartikel.png

Science in support of systematic leadership towards sustainability  - Broman et al, 2017

Behovet av ett förenande ramverket för strategisk hållbar utveckling förklaras. Denna artikel beskriver även innehållet och relationen mellan artiklarna i samlingsvolymen i Journal of Cleaner Production. [Artikel 1 i bilderboken]

Förklarar:

- Behovet av FSSD som kapacitetsbyggande

- Logiken bakom FSSD 

- Innehållet i samlingsvolymen i JCP

3.png

A framework for strategic sustainable development - Broman, 2017 

Beskriver grunden i ramverket för strategisk hållbar utveckling när de nu tittar tillbaka på de 25 år av forskning som legat bakom dess utformning. [Artikel 3 i bilderboken]

Förklarar:

- FSSDs underliggande världsyn & innehåll bl.a.

- Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

- 5 nivåer av strategisk planering

- Arbetsprocessen för strategisk hållbar utveckling  

MIssimerDiss.png

Social Sustainability within the framework for strategic sustainable development

- Missimer, 2015

Avhandling som diskuterar aspekten och uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket. För en snabb beskrivning läs sidor 39 till 46. [Länkad till artikeln - öppet tillgänglig]

Förklarar:

- Beskriver utmaningen med sociala aspekten

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

PlanetaryBoundaries.png

Planetary boundaries

- Rockström et al, 2009 

Beskriver Planetära gränsmodellen och kopplingen till stabiliteten i planetens system. Artikeln beskriver hur i nu är i en ny geologisk epok där människan är den främsta påverkningsfaktorn på planeten - Antropocen. 

Förklarar:

- Antropocen

- De 9 planetära gränserna

- Resiliens och tipping points för gränserna

Prisoner's Dilemma.png

Prisoner's dilemma misleads business and policy making - Robèrt & Broman, 2017

Robèrt & Broman argumenterar för att fångens dilemma är icke-applicerbar på strategisk hållbar utveckling i företag. Företag har alltid fördel på marknaden av att agera hållbart och leda vägen [Artikel 2 i bilderboken]

Förklarar:

- Spelteoretiska begreppet fångens dilemma

- Fenomenet "Tragedy of the commons"

- Strategiska värdet av hållbar utveckling

4.png

A strategic approach to social sustainability: Part 1 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten och uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 4 i bilderboken]

Förklarar:

- Beskriver kraven för resilienta sociala system

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

PBA-FSSD.png

Analyzing the concept of planetary boundaries from a strategic sustainability perspective

- Robèrt et al, 2013 

Beskriver kopplingen mellan planetära gränsmodellen (PBA) och FSSDramverket för strategisk hållbar utveckling. 

 

Förklarar:

- Kopplingen mellan PBA & FSSD

- FSSD uppkomsten

- 5 nivåer av strategisk planering

6.png

A strategic approach to sustainable transport system development - Part 1: 

- Robèrt et al, 2016

Beskriver hur FSSD kan användas för tvärsektoriell, interdisciplinär, gränsöverskridande samverkan för att skapa förändring i värdekedjor [Artikel 6 i bilderboken]

Förklarar:

- Universaliteten i FSSD oberoende industri

- 4 oberoende planeringsperspektiv

Journal Picture-Straight.png

A strategic approach to social sustainability: Part 2 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten och uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 5 i bilderboken]

Förklarar:

- Beskriver kraven för resilienta sociala system

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

Rothstein&Uslaner2005.png

All for all - Equality, Corruption and Social Trust

- Rothstein & Uslaner, 2005 

Beskriver begreppet socialt kapital och kopplingen till tillit samt universella, opartiska systems roll i att bygga detta kapital. Den beskriver även positiva effekterna av högt socialt kapital.

 

Förklarar:

- Socialt kapital, tillit & opartiskhet

- Dynamikerna som bygger socialt kapital

- Kopplingen mellan opartiskhet och tillit

Knack&Keefer,1997.png

Does social capital have an economic payoff?*  - Knack & Keefer, 1997 

Beskriver de positiva effekter av tillit som leder till att aktörer i länder och andra hög-tillitsmiljöer spenderar mindre tid och resurser till att behöva skydda sig själva mot negativa utfall av samarbete och kan ha positiv effekt på innovationssystemet.

Förklarar:

- Internationell empirisk studie över resultaten av hög tillit

- Ekonomiska effekter av högre socialt kapital

SDT2008.png

Self-Determination Theory: A Macrotheory of human motivation, development and health

- Ryan & Deci, 2008. 

Summerar forskningsfältets utveckling sedan 1970-talet och tillämpningsområdena för den ledande teorin inom motivation och människors psykologiska behov som kopplar till hållbarhetsprinciper 5,6,8 och även 4.

Förklarar:

- 3 universella psykologiska behov

- FSSD uppkomsten

- 5 nivåer av strategisk planering

NMR-tillit-guld.png

Tillit - Det nordiska guldet

- Nordiska ministerrådet Analys, 2017 

En rapport som beskriver hypoteser om uppkomsten av de höga tillitsnivåer som återfinns i norden och den effekt det haft på de nordiska samhällena. Rapporten ger en pedagogisk genomgång av teorin bakom tillit. 

Förklarar:

- Konceptet tillit och dess dynamiker

- Tillit utifrån en nordisk kontext

- Hypoteser kring hur tilliten vuxit i norden.

LevPointsMeadows.png

Leverage points - Places to intervene in a system - Meadows, 1999

En lättläst guide till systemteori, som är den världsbild som underbygger hållbarhetsstudier. Denna artikel ger en guide till vilka delar av ett system som har stor effekt på dess fungerande och som kan användas för att påverka dess fungerande.

Förklarar:

- Leverage points som begrepp

- Hur vi kan hantera och förändra komplexa system och utmaningar i att göra det.

SDT2000.png

Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. - Ryan & Deci, 2000 

En djupare beskrivning kring kopplingen mellan motivation, de tre psykologiska behoven och mänskligt välfungerande. Artikeln skiljer på intern och extern motivation och hur dessa även är kopplade till resultat. 

Förklarar:

- Kopplingen mellan behoven och motivation

- Kontrollerad kontra intern motivation

- Positiva effekter av intern motivation

bottom of page