top of page

FÖRDJ. SOCIAL HÅLLBARHET

Göran-EcoPrince.png
Hur kan vi systematiskt förstå miljöaspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Göran-SocPrinc.png
Hur kan vi systematiskt förstå sociala aspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Fördjupning i sociala aspekten av hållbarhet

 

Här presenteras ett antal videor som ger dig en djupare förståelse för hur planeten bidrar med förutsättningarna för att människor ska kunna leva och verka på planeten. Videorna går även igenom vilka processer som är nödvändiga för att säkerställa stabilitet i klimatet samt leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av. 

Joseph-SciencePo&Trust.png
Bo-Tillit.png
Ryan-SDT intro.png

Resiliens: Varför är miljöutmaningarna utmaningar till planetens fungerande? Vad är resiliens och vilka processer bör vi värna om?
Johan Rockström beskriver hur vi nu befinner oss i en ny geologisk epok där människan är största påverkningskraften på planeten och begreppet resiliens som ett sätt att förhålla oss till planeten.

Edward-SDT&perf&wellb.png

Planetära Gränser: Vilka är dessa nödvändiga processer för att hålla planeten i det gynnsamma tillstånd den befinner sig i?
Johan Rockström presenterar hur forskningen bakom planetära gränser kopplar in till ramvillkoren, på konferensen "the Future of Leadership is Now"

Trattanalogin: Vad händer om vi bryter systematiskt mot dessa principer? 
Göran Broman presenterar hur man kan se ohållbarhet som ett minskade handlingsutrymme för mänskligheten och hur ett upprätthållande av dessa ramvillkor förhindrar minskningen av tratten och leder till hållbarhet genom återuppbyggnad. 

Kom igång & börja jobba!

Ta första stegen till att jobba strategiskt med hållbar utveckling utifrån en helhetsförståelse.

Klicka vidare för att lära dig mer om metodiken, ta del av workshops- och presentationsmaterial 

Bilderbok2018.png

Ekosystemtjänster: Hur påverkar naturen förutsättningarna för framgångsrik näringsverksamhet och goda liv?
Johan Rockström beskriver begreppet ekosystemtjänster och hur detta perspektiv växt fram och tagit en mer central roll i debatten genom att vi idag inser hur pass beroende vi faktiskt är av vår miljö. 

Ta del av forskningen bakom...
4.png

A strategic approach to social sustainability: Part 1 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten och uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 4 i bilderboken]

Förklarar:

- Beskriver kraven för resilienta sociala system

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

NMR-tillit-guld.png

Tillit - Det nordiska guldet

- Nordiska ministerrådet Analys, 2017

Beskriver begreppet socialt kapital och kopplingen till tillit samt universella, opartiska systems roll i att bygga detta kapital. Den beskriver även positiva effekterna av högt socialt kapital.

 

Förklarar:

- Konceptet tillit och dess dynamiker

- Tillit utifrån en nordisk kontext

- Hypoteser kring hur tilliten vuxit i norden.

5.png

A strategic approach to social sustainability: Part 2 - Missimer et al, 2017 

Journalartikel som diskuterar aspekten och uppdaterar de sociala ramvillkoren för ramverket för strategisk hållbar utveckling. [Artikel 5 i bilderboken]

Förklarar:

- Beskriver kraven för resilienta sociala system

- Uppdaterar principerna för social hållbarhet

- Beskriver logiken bakom principerna

Knack&Keefer,1997.png

Does social capital have an economic payoff?*  - Knack & Keefer, 1997 

Beskriver de positiva effekter av tillit som leder till att aktörer i länder och andra hög-tillitsmiljöer spenderar mindre tid och resurser till att behöva skydda sig själva mot negativa utfall av samarbete och kan ha positiv effekt på innovationssystemet.

Förklarar:

- Internationell empirisk studie över resultaten av hög tillit

- Ekonomiska effekter av högre socialt kapital

SDT2000.png

Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. - Ryan & Deci, 2000 

En djupare beskrivning kring kopplingen mellan motivation, de tre psykologiska behoven och mänskligt välfungerande. Artikeln skiljer på intern och extern motivation och hur dessa även är kopplade till resultat. 

Förklarar:

- Kopplingen mellan behoven och motivation

- Kontrollerad kontra intern motivation

- Positiva effekter av intern motivation

SDT2008.png

Self-Determination Theory: A Macrotheory of human motivation, development and health

- Ryan & Deci, 2008. 

Summerar forskningsfältets utveckling sedan 1970-talet och tillämpningsområdena för den ledande teorin inom motivation och människors psykologiska behov som kopplar till hållbarhetsprinciper 5,6,8 och även 4.

Förklarar:

- 3 universella psykologiska behov

- FSSD uppkomsten

- 5 nivåer av strategisk planering

bottom of page