top of page

Fördjupning av metodiken

Göran-EcoPrince.png
Hur kan vi systematiskt förstå miljöaspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Hållbarhetens ABCD -

att använda ramvillkor för konkret förflyttning mot full hållbarhet

Ramvillkor för vilken framgång som helst (A) bestämmer förstås hur vi strategiskt kan se på dagsläget (B), fundera över tänkbara steg till framgången (C) och prioritera bland dessa tänkbara steg till en plan (D). Detta är det strategiska tänkandets ABCD när det gäller allt från schack via vardagsplanering till hållbar utveckling. Den generella logiken gör hållbarhetsarbetet intuitivare, lättare, roligare, och mer lönsamt

-- Har du gått igenom grunden och filmen om ABCD ovan? -- 
I så fall är du redo att ta del av nedanstående videor om hur ABCD kan integreras i era befintliga processer och på så vis skapa tydlighet, handlingskraft och förutsättningar för effektiv samverkan mot en hållbar utveckling.
Tools_Elegant Themes.png

Hur används ABCD för att välja bland verktygen därute och använda dem rätt?

Exempel på verktyg.

Hur kopplar ABCD till alla verktyg därute?

 

Här presenteras ett antal videor om hur ABCD hjälper oss förstå hur alla verktyg för hållbar utveckling hänger samman. Det är i själva verket lätt att välja rätt bland verktygen med hjälp av ABCD och att använda dem strategiskt, men det är omöjligt utan. Det är förstås först sedan man vet vart man vill som man kan välja verktygen man behöver, och använda dem på rätt sätt. Här beskrivs kopplingen till ett urval av dessa verktyg.

ABCDs koppling till andra verktyg, hur ser den övergripande förståelsen ut? 

En kort beskrivning över hur tankestrukturen ger tydlighet bland verktygen och hjälper till att sätta dem i ett strategiskt perspektiv

Hur kan vi se helheten utan att drunkna i detaljer (dvs. komma förbi s.k. "reduktionism")?

Videon presenterar reduktionism, dvs. när detaljer tillåts dränka helheten istället för att låta ramvillkoren göra detaljerna tydliga och klara – ge dem mening!

Hur hjälper ramvillkor oss undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi nu ska genomdriva systematisk förändring?

Hur man använder ramvillkor för att komma ur silomentaliteten, och bli effektiva tillsammans över sektorsgränser. Med några exempel.

Hur kan vi leda från ett systematiskt helhetsperspektiv?

People_Freepiks.png

Hur kan ledare lägga till ABCD resonemanget med ramvillkor för att strategiskt vara förberedda inför den omvärldsutveckling som nu går allt snabbare? 

Karl-Henrik Robèrt inleder diskussionen kring management och beskriver hur ledare kan integrera ABCD tänkandet kring ramvillkoren i sina övriga verksamhetsmål och strategier.

Ledarskapets management

Hur kan vi bygga in detta i vårt sätt att leda och verka i vår organisation?

 

Metoden är tydligt och intuitivt strukturerad. Det gör det enkelt att integrera hållbarhet i befintliga processer och ledningssystem och då skapa ökad nytta även för organisationens egen skull. Karl-Henrik Robèrt diskuterar hur detta kan göras och hur man kan tänka.

Hur använder vi ABCDstrukturen för vårt ordinarie ledningssystem?

Här beskrivs det hur ABCD gör det lätt att integrera strategiskt hållbarhetstänkande och planering i ett vanligt ledningssystem såsom ISO14001.

Hur kan vi enkelt lyfta det ordinarie ledningssystemet, till att det blir ledningens och miljöchefens gemensamma verktyg?

Att göra Agenda ISO14001 till ett toppstrategiskt verktyg är lätt, ledningen deltar aktivt i planeringen. Men att bryta den farliga vanan att ” hållbarhetsfrågorna är ligger helt på miljöchefensmiljö-/HR chefens uppgiftbord” kan vara svårt.

Att hålla ABCDdialoger

ABCD för att moderera dialog?

 

Här presenteras hur du med fördel modererar effektiva samtal och workshops. Det handlar om att göra arbetet lättförståeligt, engagerande och effektivt för att göra verkstad av insikterna som kommer fram under dialogen. Karl-Henrik Robèrt delar även med sig av små tips från sin långa erfarenhet av att leda sådana workshops.

Hur modererar vi en ABCDworkshop?
Hör hur man strukturerar, modererar och dokumenterar en ABCDworkshop.

Hur organiserar vi grupparbeten enklast och mest effektivt?

Här beskrivs användningen av "break-outs" för att ytterligare öka utbytet från medarbetarna i workshopar. 

Samverkan genom ABCD

Hur hjälper oss ABCD att samverka över sektorsgränser?

 

Eindhoven är ett bra exempel på hur samarbete över organisatioriska gränser kan se ut och fungera. Nedan finner du en beskrivning över hur detta görs möjligt tack vare en gemensam mental tankestruktur och exempel på hur konkreta framsteg kan se ut. 

Hur fungerar värdekedjor och produkttjänstesystem i ABCD strukturen? 

De gemensamma ramvillkoren i ABCD strukturen möjliggör tydliga jämförelser mellan organisationer. Kan man tänka sig en naturligare grund för hållbar tvärsektoriell samverkan och management av värdekedjor?

Target_Dave Gandy.png

Hur kan principerna hjälpa oss skapa en detaljrik målbild av det hållbara målet?

Den attraktiva framtiden mer i detalj

Hur kan principerna hjälpa oss förstå lite mer i detalj hur ett attraktivt framtida hållbart samhälle kan se ut?

 

Här konkretiseras, mer i detalj, hur långt ABCD hjälper oss komma när det gäller att föreställa sig det attraktiva hållbara samhället. Att tillämpa ABCD översiktligt för samhället i stort hjälper oss att förutse kommande samhälls- och marknadsutveckling ännu bättre. Det gäller att förstå det där med ytor på jorden bättre, vilket blir en värdefull källa till innovativa uppslag under A, B, C, respektive D för den egna organisationen.

Hur långt kan vi förstå hållbara visionen på större detaljnivå? - Del1
Karl-Henrik Robèrt pekar på vad ramvillkoren säger om den framtida energisektorn, och hur denna insikt i sin tur leder till att den attraktiva framtiden kommer handla om "ytor" - "spatial planering".

Hur långt kan vi förstå hållbara visionen på större detaljnivå? - Del3 

Den inneboende problematiken med ohållbarhet ställs emot de slutsatser som redan berörts och som här sammanställs till en konkret framtidsbild.

Hur långt kan vi förstå hållbara visionen på större detaljnivå? - Del2

Vi tar tanken om "ytor" ytterligare ett steg vidare och ser implikationerna för andra sektorer i förhållande till naturen. Slutsats-erna är helt nödvändiga för den egna organisationens innovationskraft på alltmer hållbarhetsdrivna marknader

Hur har Eindhoven & Philips tillsammans skapat lokal förändring på deras hemmaplan? - Del4

Staden Eindhoven stad och Philips har samarbetat för att i ABCD-format vägleda utvecklingen mot en hållbar stad.

Sammanfattningsvis!

När du väl gått igenom kursen: Här sammanfattas kursen i perspektivet tre typer av indikatorer: (i) de kvalitativa som säger ifall man har strategisk planering, (ii) de kvantitativa som mäter hur långt man hunnit gå enligt planeringen, och (iii) de effektmässiga som mäter resultatet i systemet. Professor Karl-Henrik Robèrt ger dig några sammanfattande tankar om arbetet med Strategisk hållbar utveckling.

Stödmaterial:
Här finns dina anteckningar!

Denna bilderbok inkluderar allt material med tillhörande talmanus för att du ska kunna minnas och enklare återge det du lärt dig. 

Under "Material" finner du även slides och mer material.

Slide01.jpg
Ta del av forskningen bakom...
Nedan finner du ett urval av artiklar som berör delar av teorin som nämnts i materialet ovan. För mer klicka på fliken "Artiklar och Källor".
3.png

A framework for strategic sustainable development - Broman, 2017 

Sammanställer 30 års forskning  kring metodiken för strategisk hållbar utveckling. 

[Artikel 3 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Vetenskapliga underlaget till metodiken.

- Hur man rent konkret använder metodiken

- Hur metodiken ökar värdet av alla verktyg

- Arbetsprocessen för strategisk hållbar utveckling  

PBA-FSSD.png

Analyzing the concept of planetary boundaries from a strategic sustainability perspective

- Robèrt et al, 2013 

Beskriver kopplingen mellan planetära gränsmodellen (PBA) och metodiken för strategisk hållbar utveckling.

 

Förklarar:

- Planetära gränserna som symptom av brott mot ramvillkoren

- Strategisk planering måste ske mot de grundläggande felen, inte symptomen.

- Hur Planetära gränserna kan användas i strategisk planering för hållbarhet

Prisoner's Dilemma.png

Prisoner's dilemma misleads business and policy making - Robèrt & Broman, 2017

Artikeln förklarar mer i detalj hur man kan förstå den ekonomiska egennyttan av strategisk hållbar utveckling. Den vanliga berättelsen om ”fångens dilemma”, är direkt missvisande för organisationer men vägleder ändå mycket av politiken kring hållbar utveckling, Detta är farligt i ett hållbarhetsperspektiv, inte minst ekonomiskt. [Artikel 2 enligt bilderbokens sida1]

Förklarar:

- Fenomenet "Tragedy of the commons"

- Spelteoretiska begreppet fångens dilemma

- Strategiska och politiska värdet av hållbar utveckling

bottom of page